Menu
Prihlásenie
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené.

Zdieľať    
Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Pavol Vacho, Markova 3, 851 01 Bratislava, IČO:  40577368, DIČ: 1028963683. Zapísaný v registri ŽR 105-8304, Bratislava V, ktorý je prevádzkovateľom internetovej stránky zlatatehla.sk (ďalej len "prevádzkovateľ").
 2. Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode www.zlatatehla.sk zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetovej stránky.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu s cenu tohto tovaru odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho.
 4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 5. Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.zlatatehla.sk.
 6. Služby - poskytovanie služieb úschovy zakúpeného tovaru.
 7. Pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 08:30 do 17:00 hod.
 8. Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, e-mail adresu, telefónne číslo, (prípadne IČO, DIČ, IČ DPH), názov tovaru, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde úhradou garančnej zálohy kupujúcim a jej elektronickým potvrdením prijatia, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba hodinu po odoslaní potvrdenia o prijatí garančnej zálohy prevádzkovateľom. Objednávku je možné stornovať písomnou formou zaslanou prostredníctvom e-mailovej správy. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou prostredníctvom e-mailovej správy.
 5. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru neinvestičnej povahy. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako poistenú doporučenú zásielku (nie na dobierku).
 6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu ktorá je znížená v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do p